Nog een laatste stap

Highlights

Lees meer
  1. Als je ons gegevens of materiaal geeft, ga je akkoord dat we daar gebruik mogen van maken

  2. Je persoonlijke gegevens zullen niet gebruikt worden voor marketing doeleinden, en worden niet doorgegeven aan derden

  3. Je kan je inschrijven om regelmatig nieuws van Fonds Verhelst te ontvangen. We gebruiken hiervoor de dubbele “opt in” procedure.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE.

 

Beheer website 

Deze website (exclusief sites waarnaar wordt verwezen of waarvan de link wordt aangewezen) wordt beheerd door Fonds Voorzitter Verhelst VZW, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Brouwerijplein 1, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE0410892691 (RPR Leuven).

 

Toegang

Deze website is voornamelijk bestemd voor het personeel dat verbonden is of geweest is met de vennootschappen die deel uitmaken van de groep AB-Inbev. Deze doelgroep heeft na registratie toegang tot voorbehouden delen van de website. Personen die niet tot deze categorie behoren krijgen enkel toegang tot het openbare gedeelte van de website.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet met deze algemene voorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Fonds Voorzitter Verhelst, vennootschappen die behoren tot de AB-Inbev groep of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is niet toegelaten ongeoorloofd gebruik te maken van enig merk op deze website.


Het is toegelaten de webpagina's uit te printen of te downloaden naar een harde schijf en te verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit enkel gebeurt voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden.


Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webbeheerder niet toegelaten (niet-limitatief):

  1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website). 

 

Inhoud

Fonds Voorzitter Verhelst tracht met een zo groot mogelijke zorg de inhoud van de website op te stellen, aan te passen en aan te vullen. De website wordt evenwel enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. De projecten en programma's die worden omschreven op de website kunnen te allen tijde door Fonds Voorzitter Verhelst worden gewijzigd en geschrapt, zonder de mogelijkheid van enig verhaal. Fonds Voorzitter Verhelst garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.Fonds Voorzitter Verhelst kan hier dan ook niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
De website kan verwijzen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Fonds Voorzitter Verhelst verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Fonds Voorzitter Verhelst is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

 

Door u verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden, en b) niet anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Persoonsgegevens– privacyverklaring
Indien u zich registreert als gebruiker op onze website, vragen we uw naam, Global ID , emailadres, land en geboortedatum. Ons andere info doorgeven is optioneel. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Fonds Voorzitter Verhelst zal de persoonlijke informatie die u meedeelt confidentieel houden, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (BS 18/03/1993), zoals gewijzigd. Fonds Voorzitter Verhelst zal redelijke en geschikte maatregelen nemen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging en wijziging.

Wij raden u aan om ons niet via de website of uw e-mail confidentiële informatie te bezorgen. Indien u ervoor kiest om ons confidentiële informatie via de website te bezorgen, aanvaardt u het risico dat deze informatie mogelijks door derden wordt onderschept of gewijzigd.

Fonds Voorzitter Verhelst zal uw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

U heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zoals deze door ons verzameld en verwerkt zijn, en er, in voorkomend geval, de verbetering of verwijdering van te vragen indien de persoonsgegevens irrelevant zijn voor de doeleinden van de verwerking. Daartoe kunt u per e-mail een verzoek richten, samen met een kopie van uw identiteitskaart, tot Annick Bonazzi (e-mail adres: info@fondsverhelst.org).

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt voor hierna genoemde doeleinden:

  • beantwoording van uw aanvraag aangaande de diensten van Fonds Voorzitter Verhelst;
  • de registratie van uw voorkeuren in het kader van de raadpleging van onze website teneinde uw toekomstig gebruik te vergemakkelijken;
  • het gebruik voor statistische doeleinden en het verbeteren van onze website. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van zgn. cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing doeleinden en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Google Analytics

Deze webiste maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor website analyses van Google Inc. (“Google”) Google Analytics maakt gebruik van Cookies: dat zijn kleine tekst bestanden die op de harde schijf van de computer en/of toestellen van de bezoekers worden bewaard en die het mogelijk maken een gebruiksanalyse van de bezoeker op de website te maken. De informatie van deze cookies over uw gebruik wordt normaal doorgegeven aan een server van Google in de VS, waar de info wordt bewaard. Op deze website is de anonimisatie van de IP adressen geactiveerd. Je IP adres wordt door Google vooraf ingekort binnen de ledenstaten van de Europese Unie .

Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP adres doorgegeven naar een Google server in de VS en ginder ingekort. Zoals overeengekomen met de eigenaar van deze website gebruikt Google de informatie om je gebruik van de website te analyseren, rapporten over het surfgedrag op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van de website te verlenen. Het IP adres dat doorgegeven wordt door je browser aan Google wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Je kan het bewaren van cookies op je computer vermijden door de instellingen van je browser aan te passen. In dat geval echter kan het zijn dat je niet van alle functionaliteiten van de website gebruik zal kunnen maken.

Je kan ook voorkomen dat de data die gegenereerd worden door cookies en de data gerelateerd aan je website gebruik (inclusief je IP adres) doorgegeven worden aan Google, alsook het verwerken van de data door Google. Dit kan je doen door een add-on op je browser op te laden en te installeren via volgende link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

“Do Not Track”

De “do not track” is een add-on op je browser settings die gebruikers toelaat te vermijden dat websites je volgen . Je kan je settings in je browser aanpassen door de “do not track” optie aan te duiden. Eens je dit hebt gedaan wordt er een “do not track” verzoek verzonden zodra je een website bezoekt, en wordt je activiteit niet langer gevolgd.

Maatregelen ter bescherming van uw data

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Bovenop de verbintenis aan de werknemers van ABI tot vertrouwelijkheid en zorgzame selectie en toezicht op onze dienstverleners, beschermen we ook onze operationele omgeving.

Nieuwsbrief

Op onze website heb je de optie om je in te schrijven op onze gratis nieuwsbrief. We gebruiken de zogenaamde “double opt in” procedure om hierop in te schrijven. Als je je inschrijft, ontvang je een bevestigings mail. Je inschrijving wordt enkel geactiveerd nadat je op de link in de email hebt geklikt. Je kan je steeds uitschrijven van de nieuwsbrief door je profiel aan te passen op de website of de uitschrijf link onderaan elke mail te gebruiken. Je mailadres zal dan direct verwijderd worden uit onze distributielijst.

Je rechten als gebruiker

Als gebruiker heb je het recht om informatie te vragen over de gegevens die we van je bijhouden en het doel waarvoor die gegevens worden gebruikt. Je hebt het recht om incorrecte gegevens te laten verbeteren en gegevens die niet meer van toepassing zijn te laten verwijderen. Voor verdere informatie omtrent gegevensbescherming, aarzel niet het Fonds Verhelst te contacteren. 

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website of deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact op met:
Fonds Voorzitter Verhelst VZW
Brouwerijplein 1
3000 Leuven
e-mail: info@fondsverhelst.org

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze algemene voorwaarden aan te brengen.
Op deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de website is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leuven.

We hebben je aanvraag ontvangen

We hebben je een e-mail gestuurd om je e-mailadres te controleren. Zodra we jouw bevestiging ontvangen activeren we jouw account.